Login Customizer

Ogólne warunki gwarancji i serwisowania urządzeń i-mop

Gwarancja:

Czas obowiązywania gwarancji na maszyny i-Mop:

 • Producent a w jego imieniu Gwarant, gwarantuje sprawne działanie maszyny, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi maszyny dostarczonej wraz z maszyną;
 • Standardowo i-team Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia i-Mop;
 • Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 24 miesięcy, pod warunkiem wykupienia pakietu przeglądów okresowych na drugie 12 miesięcy, minimum 2 przeglądy co 6 miesięcy w drugim roku użytkowania maszyny;
 • Nie ma możliwości przedłużenia gwarancji jeśli użytkownik nie wykonywał obowiązkowych okresowych przeglądów w ciągu pierwszych 12 miesięcy użytkowania maszyny, co najmniej dwóch co 6 miesięcy każdy;
 • Data przekazania urządzenia nabywcy jest równoznaczna z datą rozpoczęcia okresu gwarancji. W normalnych warunkach za datę przekazania uznawana jest data podpisania przez obie strony druku protokołu przekazania.

Czas obowiązywania gwarancji na części zamienne oraz usługi serwisowe:

 • i-team Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz podzespoły wymienione przez serwis i-team Polska;
 • Gwarancją objęte są części, podzespoły oraz robocizna wraz z kosztami przesyłki lub dojazdem;
 • Zalecamy użytkowanie w maszynach oryginalnych części zamiennych, podzespołów i/lub akcesoriów montowanych przez autoryzowany serwis i-team Polska;
 • W przypadku zastosowania zamienników wymagane jest stosowanie zamienników fabrycznie nowych i spełniających parametry części oryginalnych.

Przeglądy okresowe maszyn:

 • Klient zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych przeglądów maszyn co 6 m-c, zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi każdej maszyny;
 • Przeglądy okresowe są odpłatne, cena przeglądu zgodnie z cennikiem na dany rok, w którym wykonywany jest przegląd;
 • Zakres każdego przeglądu określony jest w instrukcji obsługi maszyny lub odpowiednich dokumentach serwisowych.

Utrata praw gwarancyjnych

 • Więcej niż jednokrotne, powtarzają się stwierdzenie użytkowania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi powoduje utratę praw z tyt. udzielonej gwarancji;
 • Stwierdzenie faktu wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione, ingerencja w konstrukcję techniczną maszyny, naruszenie plomb i zabezpieczeń powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji;
 • Stwierdzenie niewykonywania przeglądów okresowych, w określonych przez instrukcję użytkowania maszyny terminach powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji.

Gwarancją NIE są objęte:

 • wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa;
 • wadliwe działanie lub uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego przechowywania lub transportowania;
 • awarie i uszkodzenia spowodowane mechanicznymi uszkodzeniami maszyny, wywołane nimi wady i/lub jej dewastacją;
 • awarie i uszkodzenia spowodowane przez pożar, powódź, uderzenia pioruna i inne klęski żywiołowe jak wojny i niepokoje społeczne oraz przepięcia w sieci elektrycznej, podłączenie do nieuziemionego gniazda sieciowego oraz innych nieprzewidzianych wypadków niezależnych od producenta;
 • awarie i uszkodzenia maszyn których numery fabryczne, seryjne, tabliczki znamionowe uległy uszkodzeniu, zerwane/zniszczone zostały plomby;
 • awarie i uszkodzenia maszyn spowodowane ingerencją osób trzecich, nieuprawnionych do napraw i przeróbek maszyn;
 • części i materiały zużywające się, mat. eksploatacyjne: jak szczotki, zabieraki, uszczelki, płyny eksploatacyjne, osłony gumowe itp.;
 • materiały eksploatacyjne wraz z ich wymianą, za wyjątkiem przypadków, gdy materiały dostarczone przez i-team Polska Sp. z o.o. nie spełniają wymogów jakościowych oraz trwałościowych gwarantowanych przez producenta. Do materiałów eksploatacyjnych zaliczamy m. in.: gumy ssawy, szczotki osłonowe, uszczelki gumowe, tuleje plastikowe, szczotki, pady, uchwyty padów, szczotki węglowe silników, płyny eksploatacyjne, filtry, kola, etc.;
 • za dewastację uznaje się wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku umyślnego lub nieumyślnego działania, wynikające z użytkowania maszyny niezgodnie z instrukcją obsługi.

Decyzja co do zasadności napraw gwarancyjnych lub ich odrzucenia:

 • Decyzja Gwaranta, czyli i-team Polska Sp. z o.o. odnośnie odrzucenia roszczenia jako gwarancyjnego jest ostateczna
 • Decyzję ostateczną podejmuje serwis i-team Polska Sp. z o.o.;
 • W sprawach spornych decyzja zostanie podjęta przez Producenta, po przesłaniu mu wymienionych części, i ich ekspertyzie;
 • W przypadku roszczeń gwarancyjnych dotyczących baterii, ostateczna decyzja co do uznania lub odrzucenia roszczeń, będzie należała do producenta baterii.

Usługi gwarancyjne:

Zgłaszanie awarii:

 • Wszystkie awarie zgłaszane muszą być pisemnie e-mail: serwis@i-teampolska.pl do centralnego serwisu i-team Polska;
 • Dopuszcza się zgłaszanie awarii telefonicznie. Zgłoszenie takie traktowane jest jako awizacja zgłoszenia i wymaga pisemnego potwierdzenia. Zgłoszenia telefoniczne powinny być kierowane na nr tel.: +48 570 124 840;
 • Awarie powinny być zgłaszane na formularzach zgłoszenia awarii, dostępnych na stronie i-team Polska: www.i-teampolska.pl;
 • Awarie zgłaszać można także przy pomocy mechanizmów opartych na kodach QR systemu i-link, którymi oznaczone są maszyny.

Realizacja napraw gwarancyjnych:

 • Reakcja serwisu na zgłoszone naprawy gwarancyjnej wynosi 24 godziny od momentu pisemnego zgłoszenia;
 • Naprawy realizowane są w dni robocze, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16;
 • Naprawy podzespołów napędowych jak silniki, systemy baterii realizowane są na zasadach i w terminach zapewnianych przez autoryzowany serwis wadliwych podzespołów;
 • Koszty związane z wysyłką urządzenia do serwisu ponosi i-team Polska Sp. z o.o.;
 • W przypadkach, gdy w trakcie realizacji naprawy okaże się, że naprawa nie będzie podlegać warunkom gwarancji, i-team Polska zrealizuje naprawę odpłatnie, a Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za naprawę;
 • Wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zużywające się oraz części uszkodzone mechanicznie, wymieniane podczas naprawy gwarancyjnej są odpłatne i będą osobno fakturowane;
 • Każda naprawa musi zostać potwierdzona przez obie Strony pisemnym Protokołem Naprawy;
 • Wszystkie części zamienne oraz podzespoły wymieniane w maszynie na zasadach gwarancji, nieodpłatnie, są własnością i-team Polska Sp. z o.o. i Technik serwisu ma obowiązek zabrać je po zakończonej naprawie.

Przeglądy okresowe:

 • Zakres przeglądów okresowych, ich terminy, określa instrukcja obsługi urządzenia, instrukcja określa wymóg przeprowadzania przeglądów okresowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
 • Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym są obowiązkowe;
 • W okresie pogwarancyjnym przeglądy okresowe są również obowiązkowe, jeśli Klient chce korzystać z gwarancji na wymienione części oraz usługi;
 • Wszystkie przeglądy okresowe są odpłatne, ceny opisane są w aktualnym cenniku usług serwisowych na dany rok, dostępnym na zapytanie pod adresem: serwis@i-teampolska.pl;
 • Fakt wykonania przeglądu okresowego, musi zawsze być potwierdzony odpowiednim protokołem oraz odnotowany w Ewidencji Przeglądów Maszyny.

Usługi pogwarancyjne:

Zgłaszanie awarii:

 • Wszystkie awarie zgłaszane muszą być pisemnie e-mail: serwis@i-teampolska.pl do centralnego serwisu i-team Polska;
 • Dopuszcza się zgłaszanie awarii telefonicznie. Zgłoszenie takie traktowane jest jako awizacja zgłoszenia i wymaga pisemnego potwierdzenia. Zgłoszenia telefoniczne powinny być kierowane na nr tel.: +48 570 124 840;
 • Awarie zgłaszane powinny być na formularzach zgłoszenia awarii, dostępnych na www.i-teampolska.pl;
 • Awarie zgłaszać można także przy pomocy mechanizmów opartych na kodach QR systemu i-link, którymi oznaczone są maszyny.

Termin realizacji usług:

 • Reakcja serwisu na zgłoszone naprawy pogwarancyjnej wynosi 24-48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia;
 • i-team Polska może ustalić z Klientem inne warunki czasu reakcji serwisowej, podpisując indywidualną umowę serwisową;
 • Naprawy realizowane są w dni robocze, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16.

Warunki płatności za usługi:

 • Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół;
 • Standardowym terminem płatności za usługi serwisowe jest termin 14 dni od daty wystawienia i/lub dostarczenia faktury;
 • Stawki serwisowe dla usług odpłatnych na rok 2023r dostępne są w i-team Polska lub u autoryzowanych Partnerów i-team Polska na zapytanie i/lub na stronach www.

Kontakt z serwisem i-team Polska:

Email kontaktowy: serwis@i-teampolska.pl
Tel. +48 12 268 32 19


Co-botic Roadshow 2023

Już wkrótce, 12 września w Krakowie, przygotujemy dla Państwa premierowy pokaz autonomicznej maszyny czyszczącej Co-botic 45. Maszyny, która stanowi idealne wsparcie pracownika jako automatyczny asystent do powtarzających się, monotonnych prac. W ramach ok. 3-godz. pokazu zaprezentujemy również kilka maszyn towarzyszących, które naszym zdaniem są tzw. „must have” w branży sprzątającej: najnowszą wersję i-mop’a (ver. 23), co-botica 1700 oraz „przedstawicieli” technologii orbitalnej w czyszczeniu: orbota Sprayborg oraz orbota Slim.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Będzię to pierwsze z cyklu pokazów prezentowanych na terenie Polski. Kolejne edycje – w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie – wkrótce. Proszę śledzić informacje na naszej stronie a w sprawie szczegółów zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami:

tel. (+48) 12 268 32 18

e-mail: hello@i-teampolska.pl


Co-botic™ 45 – Twój nowy kolega z pracy

Już wkrótce pojawi się u nas doskonały cobotic – automatyczny „partner” człowieka w pracach związanych z czyszczeniem posadzek zmywalnych.

Stanowi idealne wsparcie pracownika jako automatyczny asystent do powtarzających się, monotonnych prac. Jest to profesjonalne rozwiązanie dla małych, średnich a nawet większych powierzchni. Pozwala uwolnić zasoby ludzkie, wykonując codzienne prace związane z utrzymaniem czystości podłóg zmywalnych. Dzięki współpracy człowieka z robotem, codzienne prace przestają być uciążliwe, a standard czystości i bezpieczeństwo dla operatora znacząco wzrasta.

Obsługa cobota jest intuicyjna i prosta. Planowanie tras, mapowanie pomieszczeń – wszystko wykonać można przy pomocy aplikacji. Mapowanie zajmuje kilka minut, bez pomocy serwisu. Aplikacja udostępnia również raporty codziennych, zrealizowanych prac, które można wyeksportować jako pdf.

Współpraca z takim „partnerem” sprzątającym to czysta przyjemność!


Targi Clean Expo / Horeca / Gastro

Pod koniec marca, 28-30.03.2023 r. odbędą się w Warszawie (obiekt Ptak Warsaw Expo) targi trzech powiązanych ze sobą branż: hotelarskiej, gastronomicznej oraz utrzymania czystości.

Międzynarodowy charakter wydarzenia zgromadzi w jednym miejscu tysiące odwiedzających, wielu wystawców, profesjonalistów z branży, osobowości kulinarnych. W tych dniach obiekty Ptak Warsaw Expo staną się bezkonkurencyjną platformą do dyskusji o branży, poszerzania wiedzy o rynku i pojawiających się na nim nowościach i trendach. To idealna okazja na nawiązanie współpracy biznesowej, opartej na wzajemnej korzyści w modelu B2B.

Serdecznie zapraszmy do odwiedzenia naszego stoiska w hali F: F2.24

Podczas targów będziemy do Waszej dyspozycji, doradzając w kwestii utrzymania czystości w mniejszych i większych obiektach publicznych, prezentując maszyny z naszej oferty, dobierając odpowiedni sprzęt do konkretnego zastosowania.

Będziecie mogli zapoznać się z maszynami: i-mop Lite, i-mop XL, i-scrub 21b, i-scrub 26H LED, odkurzacz C5b, Co-botic 1700, i-fibre, ORBOT SLIM i SprayBorg.

To niepowtarzalna okazja, aby poznać wzajemne potrzeby w obszarze rynku utrzymywania czystości.

Zapraszamy do rozmowy!


Warsztaty i-team 02.02.2023

Zapraszamy na warsztaty i pokaz najnowszych rozwiązań z oferty i-team.

Jeśli szukacie Państwo rozwiązań pozwalających sprzątać skuteczniej i szybciej, ale przede wszystkim taniej – te warsztaty są dla Was.

Maszyny i-mop wersja 22, roboty sprzątające, zarządzanie danymi w chmurze – to tylko wybrane tematy spotkania.

Data:
2 lutego 2023, godz. 10.00-15.30

Miejsce:
Centrum Szkoleniowe i-team: Kraków, ul. Tyniecka 126C


Rozpoczynamy współpracę z partnerami

W IV kwartale 2022 roku rozpoczęliśmy współpracę z partnerami, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucję i serwis maszyn i-team w centralnej i północnej Polsce:

ABC Higiena będzie miała w swoim zasięgu województwo mazowieckie, Optima – warmińsko-mazurskie oraz podlaskie, Impact – łódzkie, Dabex-Bydgoszcz – kujawsko-pomorskie, a Czysta polska – wielkopolskie.

W bieżącym roku będziemy poszerzać sieć dystrybucji tak, aby szybkość obsługi i dostępność sprzętu była na jak najwyższym poziomie, z korzyścią dla klienta. Poszukujemy partnerów w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubelskim i podkarpackim.

Zapraszamy do kontaktu!


i-link – zarządzanie maszynami w chmurze

Od początku roku 2022 firma i-team Global udostępniła użytkownikom maszyn system monitorowania oraz analiz danych w chmurze, oparty o moduły IoT, pod nazwą i-link®. W ten sposób można zarządzać maszynami: i-mop Lite ProXL Pro i XXL Proi-drive oraz Co-botic 65.
Szczegóły rozwiązania dostępne są tutaj.

ZALETY:

 • Flota maszyn pod pełną kontrolą
 • Analiza czasu pracy oraz monitorowanie lokalizacji w czasie rzeczywistym
 • Szybkie raportowanie problemów
 • …znacznie więcej

Częścią rozwiązania jest system szybkiego zgłaszania awarii oparty o powszechnie znane i używane kody QR. Dzieli temu mogą z niego korzystać również użytkownicy maszyn i urządzeń, nie posiadających wbudowanego modułu IoT. W takim wypadku kody QR naklejane są na maszynę i przypisywane do maszyny i klienta w Portalu i-link®.

 

 

 


i-gathering 19-21.10.2022

i-gathering – coroczny kilkudniowy event branżowy w siedzibie i-teamglobal w Holandii właśnie się zakończył. Inspirujące rozmowy, prelekcje, sesje stanowiły zarówno konstruktywne podsumowanie dotychczasowych działań jak i bogaty zbiór nowych pomysłów i kierunków rozwoju branży w najbliższym czasie.  Codzienne popołudniowe nagrania ze studia i-team, w formie rozmów z zaproszonymi gośćmi, uzupełniały całodzienne spotkania na żywo. Tego typu wydarzenia, w formule „face to face”, stanowią potężny zastrzyk energii dla zespołu i-team i partnerów. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję za rok.


Pamiętaj o wymianie materiałów eksploatacyjnych w i-mop!

Szanowny Użytkowniku i-mopa,

dbanie o dobrą kondycję i-mopa wydłuża jego żywotność i obniża ryzyko awarii. Prawidłowa eksploatacja ma także wpływ na efektywność pracy urządzenia. Trudno dokładnie określić, co jaki czas należy wymienić gumy i szczotki w i-mopie. Wiele zależy od sposobu i częstotliwość eksploatacji urządzenia. Sprawdź zatem stan gum oraz szczotek w swoim i-mopie. W przypadku wątpliwości zajrzyj do naszego poradnika bądź skontaktuj się z nami. Zapraszamy do zakupu materiałów eksploatacyjnych. Przez cały sierpień 2022 mamy dla Ciebie 10% zniżki na gumy i szczotki.

Zobacz poniżej różnice pomiędzy materiałami nowymi oraz zużytymi

Gumy nowe

Ssawa powinna być czysta i nie zatkana. Gumy czyste, nie postrzępione, krawędzie gum ostre.

Gumy zużyte wymagające wymiany


Szczotki nowe i w dobrym stanie

Włosie szczotek powinno być optymalnie długie, dłuższe od żółtych znaczników zużycia. Szczotki powinny być regularnie płukane i czyste.

Szczotki zużyte wymagające wymiany

Zamówienia proszę kierować na zamówienia@i-teampolska.pl


i-mop THE ORIGINAL – przyłącz się do (r)ewolucji

Jesteś zainteresowana/y i-mop’em na potrzeby Twojego biznesu? Doskonały wybór! Dzięki maszynom i-mop sprzątasz o 75 % szybciej niż ręcznie i ponad 30 % szybciej niż tradycyjnymi maszynami.
Konstrukcja zapewnia skuteczne czyszczenia tam, gdzie dotychczas maszyny nie mogły być stosowane. Do wyboru są 3 modele, wśród których wraz z odpowiednim doborem szczotek, padów, zawsze znajdziesz idealne rozwiązanie dla siebie.


Dostępne w trzech wielkościach: Lite, XL (Basic, Plus, Pro), XXL (Pro)


Różnice w i-mopach XL i XXL


Nowości 2022

Podpora systemu jazdy

Podpora systemu jazdy, utrzymuje ramię maszyny w odpowiedniej pozycji, zmniejszając ciężar dźwigany przez operatora o ok 2,75 kg. Dzięki temu praca jest lżejsza, a manewrowość pozostaje taka sama. Za pomocą dźwigni nożnej można aktywować podporę, w 2 pozycjach, dla osób o różnym wzroście. W przypadku i-mop’a XXL redukcja ciężaru na ramieniu to ponad 3,5 kg.

i-dose – chemia w kapsułkach

Kapsułki i-dose zawierają super skoncentrowany ECO środek czyszczący, w ilości dokładnie odmierzonej na jeden zbiornik i-mop’a. Na zbiorniku i-dose zabudowany jest uchwyt na 10 kapsułek, co pozwala wyczyścić do 5000 m2. Dostarczamy trzy różne produkty w kapsułkach i-dose: do toalet, do codziennego czyszczenia oraz do czyszczenia bardzo zabrudzonych powierzchni.

Podpora parkingowa

Kolejne ułatwienie dla operatora. Z podporą parkingową nie musisz się schylać i podnosić głowicy szczotek, gdy chcesz na chwilę przerwać pracę. System z podporą parkingową pozwala „zaparkować” maszynę na 10 minut, bez podnoszenia głowicy. Po 10 minutach maszyna wyłączy się. Podporę bardzo łatwo podnosi się i opuszcza.

i-link

i-link to system zarządzania flotą maszyn opartych o mechanizmy chmurowe. Nowe i-mop’y mają wbudowany moduł elektroniczny komunikujący się z chmurą i-link. Dany wysyłane do chmury to: informacje o użyciu maszyny, poziom naładowania baterii, lokalizacja maszyny, sygnały o awariach i wiele innych danych. Dzięki i-link łatwiej dbać o maszynę, system będzie wysyłał powiadomienia o przeglądach, sygnały awarii bezpośrednio do serwisu, łatwiej też będzie zgłaszać awarie. A to tylko początek…

i-power 20: nowe, mocniejsze baterie

Do 130 minut pracy dla i-mop XXL i ponad 160 minut dla i-mop XL.

Zbiorniki wykonane są z mieszanki neutralizującej bakterie i zapobiegającej ich namnażaniu na ściankach zbiorników. Dzięki temu eliminujemy nieprzyjemny zapach ze zbiorników, zapewniając bezpieczniejszą pracę (zbiorniki nadal muszą być regularnie opróżniane i płukane).

Podpora ssawy

Podczas czyszczenia gruntownego lub przy bardziej zabrudzonych podłogach, chemia potrzebuje czasu, aby zadziałać. Podpora ssawy unosi ssawę, co pozwala pracować bez zbierania wody. Szybkie, proste opuszczanie i podnoszenie ssawy to istota tego rozwiązania.

Nowy system montażu silnika ssawy w i-mop XXL

Nowy silnik jest mniejszy i mocniejszy. Demontaż i ponowny montaż zajmuje mniej niż 3 minuty, nie wymaga interwencji serwisu. Obudowa silnika zawiera pojemniki na filtr powietrza EPA oraz kapsułkę zapachową i-scent.

Zbiorniki antybakteryjne

Zbiorniki wykonane są z mieszanki neutralizującej bakterie i zapobiegającej ich namnażaniu na ściankach zbiorników. Dzięki temu eliminujemy nieprzyjemny zapach ze zbiorników, zapewniając bezpieczniejszą pracę (zbiorniki nadal muszą być regularnie opróżniane i płukane).

Kapsułki zapachowe i-scent

Dzięki zastosowaniu kapsułek zapachowych i-scent, podczas pracy uwalniamy delikatny, przyjemny zapach (w pełni naturalne składniki) zostawiając pomieszczenie przyjemnie pachnące.