Ogólne warunki gwarancji i serwisowania urządzeń i-mop

Gwarancja:

Czas obowiązywania gwarancji na maszyny i-Mop:

 • Producent a w jego imieniu Gwarant, gwarantuje sprawne działanie maszyny, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi maszyny dostarczonej wraz z maszyną;
 • Standardowo i-team Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia i-Mop;
 • Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 24 miesięcy, pod warunkiem wykupienia pakietu przeglądów okresowych na drugie 12 miesięcy, minimum 2 przeglądy co 6 miesięcy w drugim roku użytkowania maszyny;
 • Nie ma możliwości przedłużenia gwarancji jeśli użytkownik nie wykonywał obowiązkowych okresowych przeglądów w ciągu pierwszych 12 miesięcy użytkowania maszyny, co najmniej dwóch co 6 miesięcy każdy;
 • Data przekazania urządzenia nabywcy jest równoznaczna z datą rozpoczęcia okresu gwarancji. W normalnych warunkach za datę przekazania uznawana jest data podpisania przez obie strony druku protokołu przekazania.

Czas obowiązywania gwarancji na części zamienne oraz usługi serwisowe:

 • i-team Polska Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz podzespoły wymienione przez serwis i-team Polska;
 • Gwarancją objęte są części, podzespoły oraz robocizna wraz z kosztami przesyłki lub dojazdem;
 • Zalecamy użytkowanie w maszynach oryginalnych części zamiennych, podzespołów i/lub akcesoriów montowanych przez autoryzowany serwis i-team Polska;
 • W przypadku zastosowania zamienników wymagane jest stosowanie zamienników fabrycznie nowych i spełniających parametry części oryginalnych.

Przeglądy okresowe maszyn:

 • Klient zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych przeglądów maszyn co 6 m-c, zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi każdej maszyny;
 • Przeglądy okresowe są odpłatne, cena przeglądu zgodnie z cennikiem na dany rok, w którym wykonywany jest przegląd;
 • Zakres każdego przeglądu określony jest w instrukcji obsługi maszyny lub odpowiednich dokumentach serwisowych.

Utrata praw gwarancyjnych

 • Więcej niż jednokrotne, powtarzają się stwierdzenie użytkowania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi powoduje utratę praw z tyt. udzielonej gwarancji;
 • Stwierdzenie faktu wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione, ingerencja w konstrukcję techniczną maszyny, naruszenie plomb i zabezpieczeń powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji;
 • Stwierdzenie niewykonywania przeglądów okresowych, w określonych przez instrukcję użytkowania maszyny terminach powoduje utratę praw z tytułu udzielonej gwarancji.

Gwarancją NIE są objęte:

 • wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa;
 • wadliwe działanie lub uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego przechowywania lub transportowania;
 • awarie i uszkodzenia spowodowane mechanicznymi uszkodzeniami maszyny, wywołane nimi wady i/lub jej dewastacją;
 • awarie i uszkodzenia spowodowane przez pożar, powódź, uderzenia pioruna i inne klęski żywiołowe jak wojny i niepokoje społeczne oraz przepięcia w sieci elektrycznej, podłączenie do nieuziemionego gniazda sieciowego oraz innych nieprzewidzianych wypadków niezależnych od producenta;
 • awarie i uszkodzenia maszyn których numery fabryczne, seryjne, tabliczki znamionowe uległy uszkodzeniu, zerwane/zniszczone zostały plomby;
 • awarie i uszkodzenia maszyn spowodowane ingerencją osób trzecich, nieuprawnionych do napraw i przeróbek maszyn;
 • części i materiały zużywające się, mat. eksploatacyjne: jak szczotki, zabieraki, uszczelki, płyny eksploatacyjne, osłony gumowe itp.;
 • materiały eksploatacyjne wraz z ich wymianą, za wyjątkiem przypadków, gdy materiały dostarczone przez i-team Polska Sp. z o.o. nie spełniają wymogów jakościowych oraz trwałościowych gwarantowanych przez producenta. Do materiałów eksploatacyjnych zaliczamy m. in.: gumy ssawy, szczotki osłonowe, uszczelki gumowe, tuleje plastikowe, szczotki, pady, uchwyty padów, szczotki węglowe silników, płyny eksploatacyjne, filtry, kola, etc.;
 • za dewastację uznaje się wszystkie uszkodzenia powstałe w wyniku umyślnego lub nieumyślnego działania, wynikające z użytkowania maszyny niezgodnie z instrukcją obsługi.

Decyzja co do zasadności napraw gwarancyjnych lub ich odrzucenia:

 • Decyzja Gwaranta, czyli i-team Polska Sp. z o.o. odnośnie odrzucenia roszczenia jako gwarancyjnego jest ostateczna
 • Decyzję ostateczną podejmuje serwis i-team Polska Sp. z o.o.;
 • W sprawach spornych decyzja zostanie podjęta przez Producenta, po przesłaniu mu wymienionych części, i ich ekspertyzie;
 • W przypadku roszczeń gwarancyjnych dotyczących baterii, ostateczna decyzja co do uznania lub odrzucenia roszczeń, będzie należała do producenta baterii.

Usługi gwarancyjne:

Zgłaszanie awarii:

 • Wszystkie awarie zgłaszane muszą być pisemnie e-mail: serwis@i-teampolska.pl do centralnego serwisu i-team Polska;
 • Dopuszcza się zgłaszanie awarii telefonicznie. Zgłoszenie takie traktowane jest jako awizacja zgłoszenia i wymaga pisemnego potwierdzenia. Zgłoszenia telefoniczne powinny być kierowane na nr tel.: +48 570 124 840;
 • Awarie powinny być zgłaszane na formularzach zgłoszenia awarii, dostępnych na stronie i-team Polska: www.i-teampolska.pl;
 • Awarie zgłaszać można także przy pomocy mechanizmów opartych na kodach QR systemu i-link, którymi oznaczone są maszyny.

Realizacja napraw gwarancyjnych:

 • Reakcja serwisu na zgłoszone naprawy gwarancyjnej wynosi 24 godziny od momentu pisemnego zgłoszenia;
 • Naprawy realizowane są w dni robocze, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16;
 • Naprawy podzespołów napędowych jak silniki, systemy baterii realizowane są na zasadach i w terminach zapewnianych przez autoryzowany serwis wadliwych podzespołów;
 • Koszty związane z wysyłką urządzenia do serwisu ponosi i-team Polska Sp. z o.o.;
 • W przypadkach, gdy w trakcie realizacji naprawy okaże się, że naprawa nie będzie podlegać warunkom gwarancji, i-team Polska zrealizuje naprawę odpłatnie, a Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za naprawę;
 • Wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zużywające się oraz części uszkodzone mechanicznie, wymieniane podczas naprawy gwarancyjnej są odpłatne i będą osobno fakturowane;
 • Każda naprawa musi zostać potwierdzona przez obie Strony pisemnym Protokołem Naprawy;
 • Wszystkie części zamienne oraz podzespoły wymieniane w maszynie na zasadach gwarancji, nieodpłatnie, są własnością i-team Polska Sp. z o.o. i Technik serwisu ma obowiązek zabrać je po zakończonej naprawie.

Przeglądy okresowe:

 • Zakres przeglądów okresowych, ich terminy, określa instrukcja obsługi urządzenia, instrukcja określa wymóg przeprowadzania przeglądów okresowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
 • Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym są obowiązkowe;
 • W okresie pogwarancyjnym przeglądy okresowe są również obowiązkowe, jeśli Klient chce korzystać z gwarancji na wymienione części oraz usługi;
 • Wszystkie przeglądy okresowe są odpłatne, ceny opisane są w aktualnym cenniku usług serwisowych na dany rok, dostępnym na zapytanie pod adresem: serwis@i-teampolska.pl;
 • Fakt wykonania przeglądu okresowego, musi zawsze być potwierdzony odpowiednim protokołem oraz odnotowany w Ewidencji Przeglądów Maszyny.

Usługi pogwarancyjne:

Zgłaszanie awarii:

 • Wszystkie awarie zgłaszane muszą być pisemnie e-mail: serwis@i-teampolska.pl do centralnego serwisu i-team Polska;
 • Dopuszcza się zgłaszanie awarii telefonicznie. Zgłoszenie takie traktowane jest jako awizacja zgłoszenia i wymaga pisemnego potwierdzenia. Zgłoszenia telefoniczne powinny być kierowane na nr tel.: +48 570 124 840;
 • Awarie zgłaszane powinny być na formularzach zgłoszenia awarii, dostępnych na www.i-teampolska.pl;
 • Awarie zgłaszać można także przy pomocy mechanizmów opartych na kodach QR systemu i-link, którymi oznaczone są maszyny.

Termin realizacji usług:

 • Reakcja serwisu na zgłoszone naprawy pogwarancyjnej wynosi 24-48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia;
 • i-team Polska może ustalić z Klientem inne warunki czasu reakcji serwisowej, podpisując indywidualną umowę serwisową;
 • Naprawy realizowane są w dni robocze, przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16.

Warunki płatności za usługi:

 • Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół;
 • Standardowym terminem płatności za usługi serwisowe jest termin 14 dni od daty wystawienia i/lub dostarczenia faktury;
 • Stawki serwisowe dla usług odpłatnych na rok 2023r dostępne są w i-team Polska lub u autoryzowanych Partnerów i-team Polska na zapytanie i/lub na stronach www.

Kontakt z serwisem i-team Polska:

Email kontaktowy: serwis@i-teampolska.pl
Tel. +48 12 268 32 19