Alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów

Alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów

Opis produktu

Płynu o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym.
Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni,
materiałów, wyposażenia i mebli. Do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej, przemysłowych i prywatnych, w tym
szkołach i placówkach ochrony zdrowia.
Wykonany w unikalnej technologii, preparat do odkażania
wszelkich powierzchni wodo- i alkoholo odpornych.
Dzięki zawartości cząstek srebra aXonnite® regularne stosowanie
N4 trwale zabezpiecza dezynfekowane powierzchnie
i zapobiega namnażaniu się wirusów, bakterii i grzybów na tych
powierzchniach, również pomiędzy cyklami odkażania.

Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 6088/15

Obszar zastosowania:

Nadaje się do wszelkich powierzchni wodo- i alkoholo odpornych.
Przeznaczony jest do miejsc, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny.

Sposób użycia:

Preparat gotowy do użycia.
Preparat należy nanieść natryskowo na powierzchnię. Dla
osiągnięcia efektu działania utrzymać powierzchnię w stanie
wilgotnym (patrz czasy działania poniżej) pozostawiając do wyschnięcia.
Nie spłukiwać.

Czas działania:

  • efekt wirusobójczy: czas 2 minuty
  • efekt bakteriobójczy: czas 5 minut
  • efekt grzybobójczy: czas 15 minut

Środki ostrożności:

Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Unikać wdychania mgły, oparów i rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dostępne opakowania:  
butelka ze spryskiwaczem 500 ml, kanister 5 litrów

Pobierz PDF